algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Caribbean Sports Foundation (hierna CSF) en derden.

Definities

Aanmelding: aanmeldingen geschieden door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier, ofwel online ofwel op papier. Een aanmelding wordt pas definitief nadat het verschuldigde bedrag door CSF ontvangen is.

Deelnemer: een natuurlijk persoon die voornemens is mee te doen aan het programma of de persoon die daadwerkelijk meedoet aan het programma. De deelnemers zijn 6 jaar of ouder met een maximum leeftijd van 16 jaar, tenzij expliciet anders vermeld.

Lesgeld: de vergoeding die de deelnemer verschuldigd is aan CSF voor de deelname aan een programma.

Locatie: de locatie waar het voetbalprogramma wordt gehouden.

Programma: het door CSF georganiseerde voetbalprogramma voor kinderen in de leeftijdcategorie die is aangegeven per Programma, doch minimaal 6 jaar en maximaal 16 jaar, tenzij expliciet anders vermeld.

Hoofdstuk I – Aanmelding

Aanmelding geschiedt door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier, ofwel online (viawww.caribbeansportsfoundation.com) ofwel op papier. Mondelinge aanmelding is niet mogelijk. De wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer dient akkoord te zijn met de aanmelding. Het aanmeldingsformulier moet juist en volledig zijn ingevuld. Het staat CSF vrij om een aanmelding c.q. deelname te weigeren om haar moverende redenen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt tot het maximum aantal voor het betreffende Programma is bereikt. Indien het aantal aanmeldingen meer is dan het maximaal toegestane aantal, stelt CSF een wachtlijst op.

Nadat CSF het Lesgeld volledig heeft  ontvangen, wordt de aanmelding definitief en is de deelname daarmee bevestigd.

Aanmelding geschiedt voor de hele periode van het Programma. Alle correspondentie tussen CSF en de Deelnemer verloopt via e-mail en/of telefonisch.  De Deelnemer zorgt ervoor dat hij het juiste e-mail adres doorgeeft en dat hij CSF van een wijziging daarvan direct op de hoogte brengt.

Hoofdstuk II – Betaling van Lesgeld / restitutie / korting

Het Lesgeld voor deelname aan een Programma dient vóór de door CSF gestelde betalingstermijn van het betreffende Programma volledig aan CSF te zijn voldaan op het aangegeven rekeningnummer. Het staat CSF vrij om deze betalingstermijn, die vooraf kenbaar wordt gemaakt, per Programma in te stellen. De hoogte van het Lesgeld wordt eveneens vooraf door CSF kenbaar gemaakt aan de Deelnemer. Indien niet aangetoond kan worden door de deelnemer en / of zijn wettelijk vertegenwoordiger dat het bedrag binnen de betalingstermijn  aan CSF op het aangegeven bankrekeningnummer is betaald, vervalt het recht op deelname aan het Programma.

Voor het geval er sprake is van onvoorziene omstandigheden of overmacht (denk aan extreme weersomstandigheden, openbare orde en veiligheid, gesteldheid van de locatie, ziekte van trainers etc.)  behoudt CSF zich het recht voor om het Programma voor aanvangsdatum geheel af te gelasten of, na aanvangsdatum, gedeeltelijk af te gelasten. CSF zal alsdan, indien mogelijk, een nieuwe datum vaststellen voor het Programma, zoveel mogelijk aansluitend op de oorspronkelijke datum /data.  Indien er geen mogelijkheid bestaat om het Programma in te halen op een latere datum, restitueert CSF naar rato het reeds betaalde Lesgeld aan de ingeschreven deelnemers. De Deelnemer heeft alsdan geen recht op enige vergoeding van schade van welke aard of omvang dan ook als gevolg van de afgelasting.

In het geval van onvoldoende inschrijvingen, naar het oordeel van CSF, behoudt CSF zich het recht voor om het Programma af te gelasten voor aanvangsdatum in welk geval CSF (naar rato) het reeds betaalde Lesgeld restitueert.

Indien de Deelnemer het Programma geheel of gedeeltelijk niet volgt, tussentijds eindigt of het Aanmeldingsformulier op enigerlei wijze herroept of betwist nadat de aanmelding definitief is geworden en de deelname is bevestigd vindt geen restitutie van het Lesgeld plaats, tenzij er sprake is van overmacht, aantoonbare onvoorziene omstandigheden of absolute verhindering aan de zijde van de Deelnemer (langdurige ziekte, aantoonbare blessure, overlijdensgeval in de familie, etc.). In geval van overmacht, aantoonbare onvoorziene omstandigheden en / of absolute verhindering vindt restitutie plaats door CSF (naar rato) aan de Deelnemer van het Lesgeld, mits deze gevallen tijdig en met redenen omkleed op schriftelijke wijze worden doorgegeven aan CSF.

Hoofdstuk III – Het Programma

CSF verdeelt de Deelnemers in de verschillende leeftijdscategorieën en tracht zoveel mogelijk rekening te houden met de opgegeven voorkeuren van de Deelnemers.

CSF stelt de trainers aan voor het betreffende Programma. De trainers zullen hun werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. CSF spant zich tot het uiterste in om te zorgen dat een trainer, die de leiding heeft over de trainingen, tevens speler van Feyenoord is geweest.

De Deelnemer en /of zijn wettelijk vertegenwoordiger stelt CSF op de hoogte van eventuele medische problemen, medische gebreken, medische tekortkomingen of aandoeningen van de Deelnemer waarvan hij weet, of redelijkerwijs behoort te weten, dat CSF in verband met het te volgen Programma over deze informatie moet beschikken. Het staat CSF vrij om Deelname alsnog te weigeren op basis van de verkregen informatie.

De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor passend schoeisel zonder afschroefbare noppen. Per Programma stelt CSF de Deelnemer op de hoogte van de kleding die aan de Deelnemer ter beschikking wordt gesteld. De Deelnemers zijn verplicht de door CSF ter beschikking gestelde kleding te dragen. Na gebruik is de kleding niet meer in te ruilen.

De Deelnemer en /of zijn wettelijk vertegenwoordiger zorgt ervoor dat de Deelnemer verzekerd is tegen ziektekosten en tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering). Bij gebreke waarvan CSF de deelnemer kan weigeren.

Deelname aan een Programma geschiedt geheel op eigen risico. CSF is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van welke aard of omvang dan ook die wordt geleden door de Deelnemer in verband met zijn deelname aan het Programma, behoudens gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van CSF. Zo is CSF niet aansprakelijk voor diefstal, letsel en /of  blessures.

In geval een Deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag (o.a. mishandeling, geweld, agressie, diefstal, ernstig kwetsen en / of beledigen van andere Deelnemers en / of medewerkers van CSF), heeft CSF het recht om de Deelnemer uit te sluiten van het Programma en de toegang tot de Locatie te ontzeggen, zonder restitutie van het Lesgeld.

Audiovisuele opnames die zijn gemaakt door de Deelnemer en /of zijn wettelijk vertegenwoordiger kunnen uitsluitend dienen voor privégebruik. Het is niet toegestaan deze audiovisuele opnamen openbaar te maken, te verveelvoudigen en /of te distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CSF. CSF heeft het recht om audiovisuele opnamen te maken van een Programma, en van de portretten van de Deelnemers en /of hun wettelijke vertegenwoordigers, en deze opnamen te gebruiken voor promotionele of commerciële doeleinden. De Deelnemer kan daartegen geen bezwaar maken.

Alle communicatie over een Programma loopt via de website www.caribbeansportsfoundation.com, per e-mail en/of telefonisch.

Hoofdstuk IV – Overig

Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten met Deelnemers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen CSF en een Deelnemer die voortvloeien uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst die zij zijn aangegaan worden beslecht door de bevoegde civiele rechter.

CSF behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden onmiddelijk na wijziging van kracht en worden kenbaar gemaakt via www.caribbeansportsfoundation.com